همکاران پیشین

جناب آقای رضا فرح بخش

مدت همکاری: 1385-1390
سمت : کارشناس ارشد، مدیر پروژه، معاونت اجرایی
محل فعالیت پیش از فاوا پارس: دانشجوی کارشناسی ارشد
محل فعالیت کنونی: محقق ارشد و دانشجوی دکتری در دپارتمان تحقیقات سرویس های چند رسانه ای موبایل دانشگاه Telecom SudParis
لینک صفحه شخصی

Copyright© 2006 - 2015 Fava Pars Co., All rights reserved.