راه اندازی پایلوت SDN

شبكه‌هاي كنوني مبتني بر تجهيزاتي سخت‌افزاري هستند كه به صورت يك سيستم بسته توسط سازندگان مختلف ارايه مي‌شوند. قابليت‌هاي اين تجهيزات بر اساس پروتكل‌هايي است كه توسط سازندگان در آنها پياده‌سازي مي‌شود و كاربران امكان تغيير يا بهبود اين قابليت‌ها را ندارند. اين تجهيزات به صورت توزيع شده كنترل شبكه و مسيريابي جريانها را انجام مي‌دهند.
رويكرد فعلي داراي چندين محدوديت است كه در سالهاي اخير با افزايش نمايي حجم ترافيك و پويايي هر چه بيشتر درخواست‌هاي كاربران، نمود بيشتري پيدا كرده است:

  • يك ديد كلي و متمركز از شبكه در يكجا وجود ندارد. تجهيزات مختلف با استفاده از پروتكل‌هاي مسيريابي سعي در شناخت توپولوژي شبكه و انجام مسير‌يابي دارند
  • براي نيازمند‌هاي متفاوت (مسيريابي، امنيت، كيفيت سرويس و ...) پروتكل‌هاي مختلفي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه موجب پيچيدگي تجهيزات شبكه مي‌شود. بنابراين شبكه‌هاي كنوني تقريبا ايستا هستند و پيكربندي آنها در طول زمان به سرعت قابل تغيير نيست. از سوي ديگر سرويس‌هاي جديد در شبكه مانند محاسبات ابري و ترافيك‌هاي چند رسانه‌اي داراي ترافيك پويايي هستند لذا شبكه‌هاي كنوني پاسخ‌گوي نيازهاي اين شبكه‌ها نيستند.
  • از آنجايي كه پياده‌سازي سياست‌هاي كلي شبكه (مانند سياست‌هاي امنيتي و كيفيت سرويس و ...) به صورت توزيع شده انجام مي‌شود، تضمين انسجام آن در كل شبكه دشوار است.
  • افزودن تجهيزات جديد به شبكه در راستاي بهبود مقياس‌پذيري آن، چندان ساده نيست و نياز به پيكربندي ساير تجهيزات شبكه دارد تا بتوانند با استفاده از پروتكل‌هاي توزيع شده با تجهيز جديد كار كنند.
  • وابستگي كامل به سازندگان تجهيزات وجود دارد و هيچ پروتكل، مكانيزم، ايده و روش جديدي را نمي‌توان در شبكه واقعي تست كرد.
نياز به شبكه‌هايي كه براي ارايه سرويس‌هاي مختلف و پويا، انعطاف‌پذيري لازم را داشته باشند، معماري جديدي تحت Software Defined Networking (SDN) را مطرح كرده است كه مجموعه‌اي از تكنيك‌هاست كه امكان طراحي و بهره‌برداري از سرويس‌هاي شبكه را به صورت پويا و كاملا شفاف در ايجاد مي‌كند. در اين معماري، بر خلاف معماري سنتي شبكه‌ها كه تجهيزات شبكه در مورد نحوه مسيريابي و كنترل ترافيك شبكه تصميم‌گيري مي‌كردند، كنترل شبكه توسط يك موجوديت مركزي تحت عنوان كنترلر انجام مي‌شود. به عبارت ديگر، بجاي اينكه همه تجهيزات داراي يك صفحه كنترلي باشند، كل فرايند كنترل شبكه در يك نقطه مركز تجميع شده است. بنابراين امكان برنامه‌ريزي و كنترل رفتار تجهيزات شبكه در قبال ترافيك‌هاي مختلف از يك نقطه مركزي توسط برنامه‌هايي كه بر روي كنترلر توسعه داده مي‌شوند وجود دارد. تجهيزات شبكه فقط به عنوان packet forwarder عمل مي‌كنند كه قواعد لازم براي اين كار توسط كنترلر تعيين و در سوييچ‌ها تعبيه شده است و هر زماني كه لازم باشد، مي‌توان آنها را تغيير داد. از جمله مزاياي معماري SDN عبارتند از:
  • كنترل شبكه مستقل از سازنده است و مي‌توان پروتكل‌هاي مختلف را در قالب برنامه‌هاي كاربردي متفاوت پياده‌سازي كرد.
  • كنترل و مديريت شبكه را مي‌توان با استفاده از برنامه‌هاي كاربردي كنترلر خودكارسازي كرد.
  • كنترل بهتر و دقيقتر شبكه و تضمين QoS و QoE بالاتر به دليل وجود يك ديد كلي از شبكه در كنترلر.
  • استفاده بهينه از منابع شبكه با كنترل همه جريان‌هاي شبكه بر اساس سياست‌هاي مختلف
  • پياده‌سازي منسجم سياست‌هاي انتها به انتها امنيتي و كيفيت سرويس در شبكه

به منظور بررسي قابليت‌هاي SDN به صورت عملي، در شركت فاوا گستر پارس، نمونه آزمايشگاهي از اين شبكه راه‌اندازي شده است كه شامل يك مجموعه كامل از ابزارهايي است كه در شبكه‌هاي SDN مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

Copyright© 2006 - 2015 Fava Pars Co., All rights reserved.