طراحی سیستم های OSS/BSS

یکی از نیازمندی های اصلی شبکه های مخابراتی داشتن سیستم OSS/BSS یکپارچه برای مدیریت شبکه و سرویس های مرتبط با آن می باشد. بدین منظور در حوزه مخابرات، TM Forum طرح NGOSS را به عنوان رهنمون ارائه داده است که قوانین اصلی برای تحقق سیستم OSS/BSS را بیان می کند.
طبق استاندارد TM Forum قوانین اصلی برای داشتن یک NGOSS عبارتند از:

 • Common Communication Vehicle (CCV): برای تجمیع سرویس ها و سیستم های مختلف مورد نیاز
 • Externalized Process Control (EPC): قابلیت جداکردن منطق کسب و کار از پیاده سازی مولفه ها و نیز کنترل بیرونی منطق کسب و کار
 • (CDI) Contract Defined Interface: پیاده سازی هر قابلیت یا عملکرد بایستی به صورت یک اینترفیس مستقل از تکنولوژی

از دیدگاه معماری، قوانین NGOSS با استفاده از تکنولوژی های IT می توانند پیاده سازی شوند. به عنوان مثال قانون اول با استفاده از تکنولوژی EAI، قانون دوم با استفاده از تکنولوژی BPM و قانون سوم با استفاده از تکنولوژی SOA تحقق می یابند.

از دیدگاه کسب و کار، برای طراحی یک سیستم OSS، TM Forum استانداردهای eTOM و SID را ارائه کرده است. framework یک eTOM شامل فرایندهای کسب و کار در حوزه مخابرات می باشد و SID تمام اطلاعات موردنیاز برای پیاده سازی usecase ها براساس فرایندهای مشخص شده در eTOM را بدست می دهد. به عبارت دیگر SID یک مدل اطلاعاتی منطقی و متمرکز است که جامعیت و هماهنگی بین سیستم های OSS مختلف را تضمین می کند.

سرویس های قابل ارائه در طراحی سیستم های OSS/BSS

 • تحلیل نیازمندی ها
  • تعیین اهداف و سیاست های آتی
  • جمع آوری نیازمندی ها از طریق مصاحبه
  • شناسایی فرایندهای خاص سازمان
 • نگاشت نیازمندی¬ها به فرایندهای کسب و کار eTOM
 • آنالیز میزان گپ موجود بین سیستم کنونی و مدل استاندارد
 • تحلیل فرایندهای کسب و کار جاری (AS-IS)
  • آنالیز سازمان عملیاتی، نقش ها و مسئولیتها
  • آنالیز سیستم های موجود
  • تعیین نقاط ضعف و کمبودهای سیستم های جاری
 • تجزیه فرایندهای کسب و کار (طراحی معماری فرایندهای کسب و کار)
 • توصیف مشخصات فرایندهای کسب و کار
 • طراحی جریان کاری فرایندها
 • طراحی معماری برنامه
 • طراحی معماری داده
 • طراحی DR

Copyright© 2006 - 2015 Fava Pars Co., All rights reserved.